4 มี.ค. เวลา 02:54 • ข่าว

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....

**โดย** นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
**สาระสำคัญ**
* ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญปัญหาความแตกแยกทางการเมือง มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากถูกจับกุมและดำเนินคดี
* ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาร้าย เพียงต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นและใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
* ร่าง พ.ร.บ. นี้มุ่งสร้างเสริมสังคมสันติสุข ให้โอกาสประชาชนพ้นจากความรับผิดทางกฎหมายและมลทิน
* ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง และระบอบประชาธิปไตย รักษาคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
* ช่วยให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
**ความผิดที่จะได้นิรโทษกรรม**
* เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2565
* เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง
* ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
* ประมวลกฎหมายอาญา
* ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
* กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
* กฎหมายว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
* กฎหมายว่าด้วย วิทยุคมนาคม
* กฎหมายว่าด้วย ทางหลวง
* กฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
* กฎหมายว่าด้วย การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
* กฎหมายว่าด้วย จราจรทางบก
* กฎหมายว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
* กฎหมายว่าด้วย การชุมนุมสาธารณะ
**ร่วมแสดงความเห็น**
* ทางเว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th
* ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
**หมายเหตุ**
* ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลสรุป ร่าง พ.ร.บ. ฉบับเต็มสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา
* ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมายต่อไป
โฆษณา