2 เม.ย. เวลา 04:01 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ช้อปกองทุน Eastspring รับเงินคืน 100 บาท

เพียงเลือกซื้อกองทุนรวมจาก บลจ. อีสท์สปริง ตามรายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมโครงการ ครบทุก 200,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย. 67 รับเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save
📍 ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 25 กองทุนตามรายชื่อที่กำหนดไว้ด้านล่าง จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง จำกัด (“บลจ. อีสท์สปริง”) โดยไม่นับยอดจากรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น ระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 โดยซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Dime!
2. ยอดเงินลงทุนจะถูกนับจากการซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมยอดเงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของหลายกองทุนได้ โดยทุกยอดการลงทุนครบทุก ๆ 200,000 บาท จะได้รับเงิน 100 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save
3. ลูกค้าที่ดำเนินการตามข้อ 1. และ 2. ครบถ้วน จะได้รับของรางวัลจาก บลจ.อีสท์สปริง เป็นเงิน 100 บาท โอนเข้าในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save ของลูกค้า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
4. กองทุนที่ถูกนับภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จะไม่ถูกนำไปคำนวนเป็นรางวัลในกิจกรรมอื่น ๆ ของ บลจ.อีสท์สปริง และ บริษัทฯ ได้อีก
5. กองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือกองทุนรวมที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นอยู่แล้ว จะไม่เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้ และหากมูลค่าของรางวัลรวมกันทุกรายการแล้วเกินกว่า 0.2% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลูกค้าซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้รางวัล
6. บลจ.อีสท์สปริง และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนตามที่ กำหนดข้างต้นเท่านั้น
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อกับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
9. บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ รวมถึงอาจมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ kkpfg.com/dataprotection หรือเว็บไซต์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
10. ลูกค้าไม่สามารถโอนของรางวัลนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนของรางวัลที่ลูกค้าได้รับเป็นของรางวัลอื่น หรือเงินสดได้ทุกกรณี
11. หากมีข้อพิพาทใด ๆ ให้คำตัดสินของบริษัทฯ หรือ บลจ. อีสท์สปริง ถือเป็นที่สุด
12. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@dime.co.th หรือติดต่อผ่าน Line Official: @finance หรือคลิก LINE หรือผ่านเฟซบุ๊กเพจ Dime หรือคลิก Facebook
👉 ดูรายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในรูปต่อไปได้เลย
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนยินยอมและรับทราบว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ถือเป็นการจูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่อย่างใด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
โฆษณา