2 เม.ย. เวลา 23:00 • การเมือง

ครม.ตั้ง “พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี” หวนนั่งบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาล

ครม. ไฟเขียวแต่งตั้ง พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี อดีตผอ.สลากกินแบ่งรัฐบาล หวนกลับมานั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ในบอร์ดสลากฯ
วันนี้ (2 เมษายน 2567) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่า ที่ผ่านมา นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าว ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอแล้ว
อย่างไรก็ตามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า การเสนอแต่งตั้ง พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี
ขณะที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ของรัฐวิสาหกิจ และให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติดังกล่าวเป็นมติของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ
ประวัติ พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี
สำหรับประวัติ พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี จบปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประวัติการฝึกอบรม คือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 39 โรงเรียนผู้กำกับการ และนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.8) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.10)
ส่วนประวัติการทำงาน เดิมทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2527-2548 และเข้ามาทำงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2548 เริ่มจากหัวหน้าสำนักผู้ตรวจการ หัวหน้าสำนักการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ และขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการ ในช่วงปี 2562 - 2564
โฆษณา