3 เม.ย. เวลา 05:00 • บ้าน & สวน

ILM วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจ 3 ปีจากนี้ ย้ำความเป็น No.1 ธุรกิจค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ไทย

ภายใต้แผนกลยุทธ์ “INDEX NEXTPERIENCE & BEYOND +SUSTAINABLE FUTURE”
เพื่อสร้างการตลาดในใจผู้คน ยึดแนวคิด Triple Bottom Line สูตร 3P (Performance – People - Planet)
: Performance การดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
: People มุ่งสร้างประสบการณ์ให้เหนือกว่า (Beyond Experience)
: Planet แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนอย่างมีจริยธรรม (Sustainable and Ethical Practices)
ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เคียงคู่การสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
#IndexLivingMall #indexnextperience #Indexsustainability #Indextransformation #SustainableFuture #ESG
โฆษณา