3 เม.ย. เวลา 06:49 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สร้างโอกาสลงทุนในกองทุน RMF เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ กับ บลจ.ดาโอ รับหน่วยลงทุนไปออมเพิ่มเลย!

โปรโมชั่นสำหรับสำหรับผู้ที่ลงทุน ในกองทุน RMF กับ บลจ.ดาโอ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2567
เมื่อซื้อกองทุน DAOL-GOLDRMF, DAOL-GLOBALEQRMF และรวมถึงกองทุนภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยกเว้น กองทุน DAOL-MONYRMF ทุก 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน DAOL-MONEY-R จํานวน 100 บาท
รู้จักกับกองทุน DAOL-GLOBALEQRMF ให้มากขึ้น คลิกเลย https://www.daolinvestment.co.th/mutual-fund/rmf/daol-globaleqrmf
รู้จักกับกองทุน DAOL-GOLDRMF ให้มากขึ้น คลิกเลย https://www.daolinvestment.co.th/mutual-fund/rmf/daol-goldrmf
💰 เปิดบัญชีออนไลน์ง่าย ๆ ได้แล้ว: https://oa.daolinvestment.co.th/index.html
💵 ซื้อผ่านตัวแทนการขาย: https://daolinvestment.co.th/investor-services/selling-agents
☎️ Contact center: 02-351-1800 กด 2
❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
❗️ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
❗️หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
❗️เนื่องจากกองทุน DAOL-GOLDRMF และ DAOL-GLOBALEQRMF มีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
❗️แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
❗️สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับ หนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บลจ.ดาโอ) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ
โฆษณา