9 เม.ย. เวลา 03:22 • หุ้น & เศรษฐกิจ

เคยสงสัยหรือไม่ว่า OKR และ KPI แตกต่างกันอย่างไร?

✔ OKR ย่อมาจาก Objectives and Key Results หรือหมายถึงเครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย และกำหนดตัววัดผล
การวัดผลด้วย OKR จะต้องมีกรอบที่แน่ชัดและสามารถประเมินผลได้
นอกจากการวัดผลแล้วยังมี การตั้งเป้าหมายของ OKR ที่จะต้องชัดเจน เข้าใจง่าย รวมทั้งเป้าหมายจะต้องไม่ง่ายจนเกินไป เพื่อเป็นความท้าทายให้ทุกคนอยากบรรลุเป้าหมาย และที่สำคัญต้องไม่ยากจนพนักงานรู้สึกท้อตั้งแต่เริ่มตั้งเป้าหมาย
✔ KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator
หรือ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยเทียบผลการทำงานกับมาตราฐานหรือเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ซึ่งนอกจากจะประเมินผลการทำงานของพนักงานได้แล้ว ยังเป็นวิธีที่องค์กรใช้ในการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้ด้วย
เมื่อเราได้รู้ข้อแตกต่างของ OKR และ KPI แล้วแล้วองค์องค์ของคุณหละ เลือกใช้การประเมินผลแบบใด?
#Humanica #HumanicaTH #OKR #KPI #workplaze
📌 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของฮิวแมนิก้า
โฆษณา