9 เม.ย. เวลา 12:31 • การศึกษา

ก่อนที่ผู้หญิงจะบวชเป็นภิกษุณีได้นั้น ต้องบวชเป็น "สิกขมานา"

เสียก่อน สิกขมานาเป็นสามเณรีที่ต้องถือศีล 6 ข้ออย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 2 ปี หากศีลขาดแม้แต่ข้อเดียวจะต้องเริ่มนับเวลาใหม่
ศีล 10
ศีล 10 นี้ เป็นข้อปฏิบัติของสามเณร สามเณรี และสิกขมานา
ศีล 10 มีอะไรบ้าง
โดยศีล 10 นั้นหัวข้อเหมือนศีล8 แต่แยกข้อ 7 ของศีล8 เป็น 2 ข้อ เลื่อนข้อ 8 เป็น 9 และเพิ่มเติมข้อ 10
ศีล 10 ประกอบด้วย สิกขาบท 10 ข้อ คือ :
1. เว้นจากฆ่าสัตว์
2. เว้นจากลักทรัพย์
3. เว้นจากประพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์
4. เว้นจากพูดเท็จ
5. เว้นจากการดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท
6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
7. เว้นจากฟ้อนรำขับร้องประโคม การดูมหรสพ อันเป็นข้าศึกต่อกุศล
8. เว้นจากทัดทรงตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องทา เครื่องประดับตกแต่ง
9. เว้นจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่
10. เว้นจากการรับทองและเงิน.
โฆษณา