9 เม.ย. เวลา 12:39 • การศึกษา

การบวชพระ บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ

หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้ หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย
ศีล ๘ หรือ อัฏฐสีล คือ ข้อกำหนดทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดกายและวาจาไว้ ๘ ข้อ ได้แก่ ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
๒. เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งขโมย
๓. เว้นจากการประพฤติที่ไม่จัดเป็นพรหมจรรย์ (การมีเพศสัมพันธ์) 
๔. เว้นจากการพูดเท็จ 
๕. เว้นจากการเสพสุราเมรัยและของมึนเมาอันเป็นเหตุให้ขาดสติ 
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (หลังเที่ยงวันไปจนถึงเช้าวันใหม่) 
๗. เว้นจากการดูการแสดงคือ การฟ้อนรำ ขับร้อง และการบรรเลงดนตรีอันเป็นข้าศึก (ต่อพรหมจรรย์) รวมทั้งจากการประดับตัว ตกแต่งตัว และทาตัวให้สวยงามด้วยพวงดอกไม้ ของหอม และเครื่องไล้ทา และ ๘. เว้นจากการนอนบนที่นอนสูง ที่นอนใหญ่ (คือ เตียง ตั่ง และฟูกอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์)
โฆษณา