17 เม.ย. เวลา 04:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

หุ้นกู้ “โลตัส” เปิดจองซื้อวันแรก 22 เมษานี้

“โลตัส” ภายใต้ชื่อจดทะเบียนบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4 ชุด จัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) ประกอบไปด้วย
🎖 ชุดที่ 1 : อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
🎖 ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี
🎖 ชุดที่ 3 : อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี
🎖 ชุดที่ 4 : อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปี
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ A+ แนวโน้ม ”บวก” (จัดอันดับเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)
🎉 จองซื้อผ่านแอป Dime! โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปที่จองซื้อผ่าน บล.เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น 🎉
วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 08.00 - 23.55 น.
และวันที่ 23 เม.ย. 67 เวลา 00.10 - 12.00 น.
ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
🚀 เตรียมพร้อมก่อนใคร! ดาวน์โหลดแอป Dime! รอได้เลยที่ https://dimekkp.onelink.me/sq7H/sf3udbpu
========
จัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“KKPS”)
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=597009
บล. KKP Dime ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่อย่างใด บล. KKP Dime เป็นเพียงผู้ให้บริการ Platform เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อหุ้นกู้ภายใต้สัดส่วนและปริมาณของ KKPS ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดการออกตราสาร
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บล.เกียรตินาคินภัทร 02-165-5555
════════════════════
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
════════════════════
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
ติดตามเราในช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
#หุ้นกู้ #หุ้นกู้โลตัส #Lotus #Dime #ไดม์ #Dimeออมได้ลงทุนดี
โฆษณา