14 เม.ย. เวลา 14:50 • หนังสือ

พระเจ้ารู้ว่า เพื่อให้รักดำรงอยู่ได้

และเพื่อที่จะรู้จักตนเองว่าเป็นรักอันบริสุทธิ์
ด้านตรงกันข้ามของความรัก
จะต้องดำรงอยู่ด้วยเช่นกัน
พระเจ้าจึงสมัครใจ
สร้างขั้วที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
คือ...สร้างสิ่งที่ตรงข้าม
กับความรักอย่างที่สุด
คือทุกสิ่งที่ไม่ใช่ความรัก
ซึ่งเวลานี้เราเรียกว่า"ความกลัว"
วินาทีที่ความกลัวอุบัติขึ้น
รัก...จะมีอยู่ในฐานะ
สิ่งที่สามารถมีประสบการณ์ถึง
นี่คือ กำเนิดแห่งทวิภาวะ
ระหว่างความรักและขั้วตรงข้ามรัก
ซึ่งมนุษยชาติอ้างถึง
ในปรัมปราคติทั้งหลายว่า
เป็นกำเนิดมาร การตกสวรรค์ของอาดัม
การขบถของซาตานและอื่นๆ
เมื่อเลือกอุปมารักอันบริสุทธิ์
ให้เป็นคุณลักษณะ
ของสิ่งที่เธอเรียกว่าพระเจ้าแล้ว
เธอก็ได้เลือกอุปมาความกลัว
อันชั่วช้าให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า "มาร"
หน้า 46 สนทนากับพระเจ้าเล่ม 1
โฆษณา