17 เม.ย. เวลา 10:00 • ธุรกิจ

: 196 : ช่วย-ทำที่บ้าน

ธุรกิจครอบครัวมักมีปัญหา
กับวิสัยทัศน์ที่แข่งขันกัน
สำหรับธุรกิจและอนาคตของธุรกิจ
คนรุ่นหนึ่งต้องการขยายธุรกิจ
ด้วยการใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการใหม่
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตลาดใหม่
ในขณะที่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ที่ทำงานมาเป็นเวลานาน
คิดว่าสิ่งต่าง ๆ ก็ดี
ในแบบที่เราทำมาตลอด
การเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อธุรกิจ
ไปสู่รุ่นต่อไปถือเป็นความท้าทาย
ที่ยากที่สุด สำคัญที่สุด
และยาวนานที่สุด
สำหรับธุรกิจครอบครัว
การเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับบุคคล ครอบครัว
และระดับธุรกิจ
ความก้าวหน้าตามธรรมชาติ
ของธุรกิจครอบครัว
คือการที่ความเป็นเจ้าของ
มีความหลากหลายมากขึ้นในทุกรุ่น
ไม่เคยเร็วเกินไป
ที่จะวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
เนื่องจากปัญหานี้
ต้องได้รับการแก้ไข
ก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องส่วนตัว
และทางอารมณ์
การวางแผนการเปลี่ยนผ่าน
ต้องคำนึงถึงปัญหาทางธุรกิจ
ตลอดจนบทบาทที่หลากหลาย
และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ภายในครอบครัวด้วย
การใช้ความยุติธรรม
ในช่วงเปลี่ยนผ่านรุ่นนั้น
มีความซับซ้อนในธุรกิจครอบครัว
มากกว่าธุรกิจที่ไม่ใช่ครอบครัว
เนื่องจากองค์ประกอบของครอบครัว
การขาดความเป็นธรรม
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เป็นที่มาของความขัดแย้ง
ความเป็นธรรม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในขณะเดียวกันก็เพิ่มภาระผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของสมาชิกครอบครัวด้วย
การสื่อสารระหว่างรุ่น
ช่วยสนับสนุนความชัดเจน
เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
และเพิ่มความตระหนัก
ในหมู่ผู้นำคนปัจจุบันในครอบครัว
เกี่ยวกับการรับรู้
และความสนใจของคนรุ่นต่อไป
เมื่อครอบครัวมีขนาดใหญ่ขึ้น
ความต้องการเป้าหมายร่วมกันที่สูงขึ้น
การเห็นคุณค่าของความถูกต้อง
ของความเป็นจริงที่แตกต่างกัน
และการสื่อสารก็มีความสำคัญมากขึ้น
การเปลี่ยนผ่าน
เป็นกระบวนการที่ยาวนาน
ซึ่งต้องมีความชัดเจนว่า
สมาชิกครอบครัวมีสิทธิ
ได้รับการจ้างงานเมื่อใดและอย่างไร
ตลอดจนระดับของความมุ่งมั่น
ที่จำเป็นที่ต้องทำในธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจครอบครัวได้รับประโยชน์
จากการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความต่อเนื่อง
โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด
คนรุ่นต่อไปมีเวลาในการปรับตัว
ในขณะที่ผู้นำปัจจุบันสามารถ
วางแผนเกษียณอายุได้
บทบาทของผู้นำปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้บริหารจะจดจำไว้เสมอว่า
การสร้างองค์กรธุรกิจ
ต้องใช้ความพยายามมากเพียงใด
แต่ผู้บริหารก็มักลืมไปว่า
เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
องค์กรจะอยู่รอดเมื่อต้องส่งต่อ
ให้ผู้นำกลุ่มใหม่
ก็ต้องใช้ความพยายาม
เท่า ๆ กันเช่นกัน
คำแนะนำสำหรับคนรุ่นหลัง
อาจเป็นการกำหนด
เป้าหมายธุรกิจครอบครัว
รับรู้และยกย่องความสำเร็จ
ของคนรุ่นต่อไปอย่างเปิดเผย
ส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มความรับผิดชอบของคนรุ่นต่อไป
แจ้งล่วงหน้าและวางแผนการเกษียณอายุ
ในทางกลับกัน
คนรุ่นต่อไปได้รับการสนับสนุน
ให้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่รักษาอดีตไว้
รับผิดชอบในการศึกษา
และพัฒนาตนเอง
สร้างทักษะ ความน่าเชื่อถือ
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำปัจจุบัน
หรือผู้นำรุ่นต่อไป
การเปลี่ยนแปลงในรุ่นสู่รุ่น
ในธุรกิจครอบครัว
เป็นกระบวนการที่รุ่นสู่รุ่น
ต้องเรียนรู้และรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#การเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น
#การเปลี่ยนแปลงในรุ่นสู่รุ่น
#ผู้นำปัจจุบัน #ผู้นำรุ่นต่อไป
#ความยุติธรรม #ความเป็นธรรม
#การสื่อสาร #เรียนรู้และรับผิดชอบ
#เป็นกระบวนการไม่ใช่แผน
#กระบวนการ
: Pictures Resource :
Photo by Linus Nylund on Unsplash
โฆษณา