20 เม.ย. เวลา 13:21 • หนังสือ

#การที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขความเจริญหรือทำตนเองนั้นดวงดีและเกิดปาฏิหาริย์แบบง่ายๆคือ

ประการหนึ่งคือ ต้องเป็นผู้ให้ทานแบบสม่ำเสมอ อันได้แก่
อามิสทานคือ...
วัตถุทาน การแบ่งปัน การเสียสละสิ่งของ ของตนให้แก่ผู้อื่น
สมัยนี้นิยมให้เป็นเงิน ดูเจตนาในการให้เป็นสำคัญ
เป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติ
เป็นเหตุให้ครองใจคน ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ได้
การให้ธรรมทานคือ...
ถือว่าเป็นการให้ความรู้ที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง
เพราะว่าการดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรม ชีวิตก็จะพบแต่ความทุกข์
ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม
ย่อมเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตตน
การให้อภัยทานคือ...
ทุกคนคงเข้าใจกันดีว่าเป็นการให้อภัย
ต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย คำว่า"สรรพสัตว์"นั้นรวมถึงเทวดา คน
สัตว์เดรัจฉาน ดวงจิตวิญญาณด้วย การให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคือง
ในการล่วงเกินของผู้อื่น ไม่มีเวร ไม่ผูกเวรกับผู้ใด
ทั้งยังมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นนิตย์ ยินดีและพร้อมให้อภัย
จะทำให้ใจนั้นมีกำลังมาก ทำอะไรก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้
ประการที่สองคือ ต้องเป็นผู้รักษาศีล ๕ อย่างเคร่งครัด
ทั่วไปหากเป็นทางการแล้วก็ทำได้โดยขออาราธนาศีลและรับสมาทานศีล
จากพระภิกษุโดยตรง แต่ก็มีวิธีที่สะดวกคือ
ให้เราสมาทานศีลเอง โดยกระทำในที่พักอาศัย ต่อหน้าพระรัตนตรัย
(ถ้าไม่มีก็ตั้งจิตอธิฐานเอาก็ได้ในสถานที่อันควร)
และควรสมาทานศีลให้ได้ทั้งเช้าและค่ำ
ซึ่งกระบวนการสมาทานศีลนั้นใช้เวลาไม่ถึง ๕ นาทีด้วยซ้ำ แต่เกิดผลดีมหาศาล
เมื่อทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันแล้ว ศีลของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆจนเรามีศีลมั่นคง
ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอริยบุคคล
สรุปความจากหน้า ๙ - ๑๓ เรื่องง่ายๆที่ทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิต
โดย ธรรมรักษ์
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
โฆษณา