22 เม.ย. เวลา 00:28 • หนังสือ

##การเจริญโพธิจิต

ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า...
โพธิจิตจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยเริ่มจากความเข้าใจเชิงสติปัญญา
ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาคำสอน
และจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา
เมื่อเราใช้สติปัญญาใคร่ครวญ
เรื่องโพธิจิตต่อไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่ง
เราจะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม
ในอุดมคติอันสูงส่งนี้
เราได้มาถึงจุดที่เรียกว่า
เป็นสภาวะของการใคร่ครวญภายใน
เมื่อเราพิจารณาให้ลึกลงไปอีก
และมีความเข้าใจที่ละเอียดลึกขึ้น
ก็จะไปถึงจุดที่อย่างน้อยที่สุดก็หยั่งรู้ถึง
อุดมคติและอารมณ์แห่งโพธิจิตอย่างถ่องแท้และถูกต้อง
เมื่อเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้ว
ก็สามารถเริ่มฝึกโพธิจิตอย่างเต็มกำลัง
ด้วยกระบวนการทางความคิด
และการรับรู้ถึงแรงกระทบที่เกิดขึ้นภายใน
ถึงจุดนี้ เราจะเข้าถึงโพธิจิตที่เกิดจากความเพียร
แต่โพธิจิตที่เกิดขึ้นในระดับนี้
เป็นของเทียมหาใช่ของจริงไม่
เราจะต้องฝึกปฏิบัติอีกมาก
กว่าจะไปถึงขั้นที่โพธิจิตเกิดขึ้นเอง
โดยไม่ต้องอาศัยการจงใจคิดมาช่วยกระตุ้น
เมื่อไปถึงจุดนั้นเพียงแค่มีความคิดธรรมดาๆมาสะกิด
หรือมีสิ่งภายนอกมากระตุ้น
ก็เกิดอารมณ์โพธิจิตอันทรงพลังได้
โพธิจิตบริสุทธิ์นี้คือ"โพธิจิตแห่งพระโพธิสัตว์"
และเมื่อเราเข้าถึงสภาวะนั้น
เราก็จะเป็นพระโพธิสัตว์เช่นกัน...
หน้า ๑๕๕-๑๕๖ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
อรรถกถาโดย องค์ทะไลลามะ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
โฆษณา