22 เม.ย. เวลา 12:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Eli Lilly บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรายได้มาจากอะไรบ้าง ?

💊 Eli Lilly เป็นบริษัทยาที่มีมูลค่าบริษัทมากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าถึง 730,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบด้วย ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาโรคมะเร็ง ปากกาลดน้ำหนัก  ยารักษาโรคซึมเศร้า และยารักษาโรคจิตเวช
 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
มูลค่าบริษัท ณ วันที่ 4 เม.ย. 67
ที่มา : https://investor.lilly.com/
 
════════════════════                 
#เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน                 
════════════════════                 
Dime! เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องสนุก เพื่อความสุขอย่างเท่าเทียมของทุกคน                 
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Dime! ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง กำกับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0007-02
โฆษณา