9 พ.ค. เวลา 13:37 • ความคิดเห็น
ทหารจะเข้ามามีบทบาทโดยการประกาศกฏอัยการศึกเพื่อการจัดระเบียบ มีการแก้กฎหมายเวณคืนที่ดินชั่วคราวโดยคืนพื้นที่เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร โดยที่มีรัฐบาลเฉพาะการเข้ามาควบคุมกลไก แรงงานจากชาติอุตสาหกรรมจะอพยพเข้ามาทำการเกษตรแทนชาวไร่ชาวนาและประมง ผลผลิตส่วนหนึ่งจะนำไปแลกอาวุธหนักกับยารักษาโลก เกษตรกรในประเทศเกษตรกรรมจะได้พักผ่อนนั่นเป็นเพราะไม่ต้องลงมือทำเอง ประชากรในประเทศเกษตรกรรมจะกินดีอยู่ดีจากการแยกเขตแบ่งปันจากรัฐบาล ซึ่งแผนการดำเนินการทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยผ่านสภาสูง ด้วยความเห็นชอบจากทหารเท่านั้น
โฆษณา