15 พ.ค. เวลา 02:30 • ท่องเที่ยว

✈️ ”บินง่าย บินสบาย กับไทย ไลอ้อน แอร์” ✈️

✅ เลือก Lion Economy บินสะดวกพร้อมโหลดกระเป๋าฟรี สำหรับเส้นทางในประเทศ 10 กิโลกรัม 🧳 (สูงสุดไม่เกิน 1 ชิ้น) และ โหลดกระเป๋าฟรี สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ 20 กิโลกรัม 🧳 (สูงสุดไม่เกิน 2 ชิ้น) พร้อมฟรี สัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
✅ เลือก Lion Promo บินเบา เบา ไม่มีโหลดสัมภาระ ฟรี สัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @lionairgroup
✈️ “Happy & Easy to Fly with Thai Lion Air” ✈️
✅ Select “Lion Economy”, fly happy with free checked baggage.
For domestic routes 10 kg 🧳 (Maximum 1 piece) and International routes 20kg 🧳 (Maximum 2 pieces). Free carry-on baggage 7 kg.
✅ Select “Lion Promo”, No checked baggage, free carry-on baggage 7 kg.
*Terms and conditions apply.
*For more information, please contact Line OA: @lionairgroup
#ไทยไลอ้อนแอร์ #ThaiLionAir #HappyandEasytoFly #บินง่ายบินสบายกับไทยไลอ้อนแอร์ #เส้นทางบินในประเทศ
#เส้นทางบินระหว่างประเทศ #LionEconomy #LionPromo #DomesticRoutes #InternationalRoutes #FreedomToFly #TeamThaiLionAir
โฆษณา