20 พ.ค. เวลา 06:37 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 99/2567

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ JCKD206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCKD206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ตามที่บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JCKD206A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ
(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี
(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวดจำนวน 9 งวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิมร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้เรื่องต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว
(1) การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เรื่อง การแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่ชักช้ากรณีเกิดเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด
(2) การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อเจ้าหนี้รายอื่นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท
(3) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ
จากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ JCKD206A
โฆษณา