20 พ.ค. เวลา 06:40 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 100/2567

ก.ล.ต. ยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป* ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) ผู้ออกตราสารหนี้ (issuer) ที่มีพันธบัตรหรือหุ้นกู้รุ่นเดิมอยู่ระหว่างการขยายอายุหรือเลื่อนการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้รุ่นใหม่ได้เฉพาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิเท่านั้น และต้องระบุชื่อหุ้นกู้ให้ชัดเจนว่า issuer อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้
(2) สำหรับ issuer ที่ขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (มาตรฐาน PAE) โดยเริ่มตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2570 เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนมีข้อมูลเพียงพอสำหรับวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของ issuer
(3) การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีคำว่า “พันธบัตรเสี่ยงสูง” หรือ “หุ้นกู้เสี่ยงสูง” อยู่ในชื่อของตราสารอย่างชัดเจน และต้องมีคำเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ การจัดสรรสินทรัพย์และการกำหนดสัดส่วนของการลงทุน (asset allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจน เป็นระบบ ง่ายต่อการติดตาม และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการชำระหนี้และฐานะการเงินของ issuer ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มประเภทวัตถุประสงค์การใช้เงิน การเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (financial highlight) และข้อกำหนดด้านการเงิน (financial covenants)
หมายเหตุ:
*ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 ฉบับ ดังนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2567 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10196s.pdf
(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2567 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10201s.pdf
(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10202s.pdf
(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2567 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10203s.pdf
(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2567 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10209s.pdf
(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2567 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10215s.pdf
(7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 13/2567 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10217s.pdf
(8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 https://publish.sec.or.th/nrs/10216s.pdf
โฆษณา