20 พ.ค. เวลา 17:34 • ปรัชญา

ธรรมะสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย ใกล้ทำกาละ ช่วงเวลามรณะกาเล ก่อนสิ้นลมหายใจ

ก่อนสิ้นลมหายใจ และแม้หลังสิ้นลมหายใจ
(ช่วงสัมภเวสีสัตว์) นับจากหลังสิ้นลม ให้เปิดฟังไปอีก 1 วัน 1 คืน เสียงสาธยายธรรม บท ปฏิจจสมุปบาท สลับกับ อานาปานสติ ยาว 5 ชั่วโมง
โฆษณา