22 พ.ค. เวลา 05:34 • การศึกษา
ขอให้มุ่งมั่น
ตั้งใจเรียนเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายที่
ได้วางเอาไว้และ
ไม่ว่าจะสนใจใน
เรื่องใดก็ขอให้
ศึกษาธรรมะ
ควบคู่ไปด้วยเพื่อ
จะได้มีที่พึ่งพาที่
ยึดเหนี่ยวในใจ
ในการเผชิญกับ
ปัญหาในทางโลก
ขอให้นำเอาหลักธรรม
มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะถ้าเราเป็นคนมีศีล
มีธรรมเราจะเจอแต่หมู่มิตรดี
ที่เป็นคนที่มีระดับพลังงานเดียวกัน
เพื่อนำพาให้พบแต่ความเจริญในชีวิต
ขอให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีสำหรับ
คนในครอบครัวและประเทศนะครับ
โฆษณา