23 พ.ค. เวลา 03:33 • สิ่งแวดล้อม
ต้องยกระดับ
สติปัญญาของคน
ให้สูงขึ้นให้พึ่งพา
ตัวเองให้มากเพราะ
การพึ่งพาตัวเอง
ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
เป็นสำคัญเมื่อเห็นความ
สำคัญของสิ่งแวดล้อม
จะปลุกจิตสำนึกให้รักษ์โลก
โฆษณา