23 พ.ค. เวลา 06:47 • ความคิดเห็น
ทุกคนต่างก็เป็นนักกีฬาที่มีสนามของตนเอง ถ้าเรียนเก่งก็ควรภูมิใจว่าเรียนเก่ง ถ้ามีความรับผิดชอบก็ควรภูมิใจว่ามีความรับผิดชอบ
การเกิดมาแล้วมีความพร้อมไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองครับ
โฆษณา