26 พ.ค. เวลา 09:38 • ไลฟ์สไตล์
เอาเป็นว่า
เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต
เราไม่ได้เกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรม
แต่ถ้าเรามองว่า
เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต
และการใช้ชีวิต
ในทุกขณะจิต
คือการปฏิบัติธรรม
เราก็ปฏิบัติธรรมได้
ตลอดเวลา
ไปตลอดชีวิต!
ปัญหาของการปฏิบัติธรรมของคนทั่วไปคือ
เรามุ่งจำแนก หรือ
ตีตราว่า
สิ่งนี้คือการปฏิบัติธรรม
สิ่งนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรม!
เพราะแม้แต่ sex แบบมีสติ
ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้
ถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยง
และการเกิดดับ
ของกายและใจ!
ไม่ใช่คนธัมมะธัมโม
โฆษณา