27 พ.ค. เวลา 04:08 • ปรัชญา
การร้องให้ เป็นกิริยาเท่านั้น
การบรรลุธรรม มีตั้งแต่ธรรมเล็กน้อย จนถึง ธรรมขั้นสูง
บางครั้ง บุคคลบรรลุธรรม ก็แสดงอาการดีใจ จนร้องให้ได้ ครับ
1
โฆษณา