30 พ.ค. เวลา 05:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

MAXI CREDIT ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่จากธนาคาร CIMB THAI

ผลตอบแทน 2.80-4.00% ต่อปี* ลงทุนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท หรือ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
โทร. 02 638 8277
Line : @cimbthaiwealth
คำเตือน: หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาของปัจจัยอ้างอิง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้เงินลงทุนคืนตามจำนวนที่ลงทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการชำระเงินต้นและผลตอบแทน (ถ้ามี) เป็นเงิน และ/หรือ ตราสารทุนอ้างอิง ณ วันที่ครบกำหนดอายุ ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตราสารทุนอ้างอิง ณ วันที่ครบกำหนด
ทั้งนี้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและมีข้อจำกัดการโอนตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรดทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
โฆษณา