9 มิ.ย. เวลา 05:59 • ปรัชญา
สอนตัวเองก่อน ทำเป็นตัวอย่างให้แก่คนใกล้ตัว ให้อภัยเป็นทานสูงสุด
โฆษณา