12 มิ.ย. เวลา 16:05 • หนังสือ
SE-ED Book Store

บริหารเงิน 10,000 ให้กลายเป็น เงินล้าน

จากการคำนวณ จะใช้เวลาประมาณ 6.42 ปี หรือประมาณ 6 ปี 5 เดือนในการสะสมเงินให้ได้ 1 ล้านบาท ถ้าลงทุนเดือนละ 10,000 บาทในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8%
แนวทางการลงทุนที่ควรพิจารณา
1. กองทุนรวม ลงทุนในกองทุนที่มีประวัติผลตอบแทนดีและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. หุ้น เลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตและลงทุนในหุ้นหลายตัวเพื่อกระจายความเสี่ยง
3. อสังหาริมทรัพย์ พิจารณาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย
4. การศึกษาและติดตาม ศึกษาและติดตามข่าวสารตลาดการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงพอร์ตการลงทุน
การลงทุนต้องมีการวางแผนและความอดทน การเริ่มต้นเร็วและการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว
Constants
monthly_investment = 10000 # monthly investment amount in THB
annual_rate_of_return = 0.08 # annual rate of return
target_amount = 1000000 # target amount in THB
# Convert annual rate of return to monthly rate of return
monthly_rate_of_return = annual_rate_of_return / 12
# Initialize variables
current_amount = 0 # current amount saved
months = 0 # number of months needed to reach the target
# Loop until the target amount is reached
while current_amount < target_amount:
# Add this month's investment
current_amount += monthly_investment
# Add interest for this month
current_amount *= (1 + monthly_rate_of_return)
# Increment the month counter
months += 1
# Convert months to years
years = months / 12 years
BTS team Happy Time
หลักการเงิน 4 ด้าน
เงินสี่ด้าน หรือ "Cashflow Quadrant" เป็นแนวคิดทางการเงินที่สร้างขึ้นโดย Robert Kiyosaki นักเขียนและนักธุรกิจชาวอเมริกัน ซึ่งได้อธิบายถึงประเภทของการสร้างรายได้ที่แตกต่างกันไป 4 ประเภท ดังนี้:
1. E (Employee) - ลูกจ้าง: รายได้มาจากการทำงานประจำ เป็นพนักงานที่ทำงานให้กับองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ มีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
2. S (Self-Employed) - ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: รายได้มาจากการทำงานของตัวเอง เช่น แพทย์ ทนายความ หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรายได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ทำงาน
3. B (Business Owner) - เจ้าของธุรกิจ: รายได้มาจากการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวเจ้าของเอง ธุรกิจสามารถดำเนินการได้แม้เจ้าของจะไม่ได้เข้ามาบริหารทุกวัน
4. I (Investor) - นักลงทุน: รายได้มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือพันธบัตร ซึ่งรายได้มาจากการทำงานของเงินลงทุน ไม่ใช่จากการทำงานโดยตรง
ต้องมีสติเสมอในเรื่องของการลงทุนอย่าตามกระแส
แนวคิดนี้ช่วยให้คนเข้าใจถึงการสร้างรายได้จากแหล่งที่แตกต่างกัน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว
การสร้างความมั่งคั่งให้กลายเป็น 1 ล้านบาทจากการลงทุนเดือนละ 10,000 บาท ต้องใช้เวลาและการวางแผนที่ดี โดยการเลือกแนวทางการลงทุนตาม "เงินสี่ด้าน" สามารถเริ่มต้นได้ดังนี้:
การลงทุน (I - Investor)
การเป็นนักลงทุนสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น ลงทุนในหุ้น กองทุนรวม พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงในระยะยาว:
1. เลือกสินทรัพย์การลงทุน ศึกษาตลาดหุ้น กองทุนรวม หรืออสังหาริมทรัพย์ และเลือกสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต
2. การลงทุนสม่ำเสมอ ลงทุนทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 10,000 บาท โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging)
3. ผลตอบแทนการลงทุน คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8-10% จากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ
คำนวณระยะเวลาการลงทุน
จะใช้การคำนวณ Future Value (FV) เพื่อหาจำนวนปีที่ต้องใช้ในการสะสมเงินให้ได้ 1 ล้านบาท โดยใช้สูตร:
\[ FV = P \times \left(\frac{(1 + r)^n - 1}{r}\right) \]
โดยที่:
- \( P \) = จำนวนเงินลงทุนต่อเดือน (10,000 บาท)
- \( r \) = อัตราผลตอบแทนต่อเดือน (ผลตอบแทนรายปี 8% = 0.08/12 ต่อเดือน)
- \( n \) = จำนวนเดือนที่ลงทุน
เราจะคำนวณหาจำนวนเดือนที่ทำให้ FV = 1,000,000 บาท แล้วแปลงเป็นปี
การคำนวณ
เราจะใช้เครื่องมือในการคำนวณค่าดังกล่าว
ขอบคุณคำแนะนำดีๆจาก chat gpt ครับ
https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiNjExNjMyMCI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjIzNTczNiI7fQ
โฆษณา