21 มิ.ย. เวลา 15:46 • ธุรกิจ

“THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024”

คุณธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024" ประเภท Rising Star ถือเป็นรางวัลอันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหารองค์กรของผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น รวมถึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
รางวัล "THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024" นี้เกิดจากความร่วมมือของนิตยสาร Business+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master” หรือ "ต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต" รางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรสูงสุด ที่มีคุณสมบัติถึงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ความสามารถในการบริหารองค์กรในหลากหลายมิติ
#YGG #YggdrazilGroup #TOPCEO #BusinessPlus
โฆษณา