25 มิ.ย. เวลา 14:34 • ธุรกิจ
อาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม
ผมแชร์ไว้ใน link ด้านบนครับ
จงเลือกให้ดีเถิด!
• ผมเสริมให้นิดนะ ถือว่าเป็นการสร้างบุญ
ผมฟังบทสัมภาษณ์ของนักลงทุนหุ้นไทยระดับประเทศมาหลายท่าน
มีอยู่ท่านหนึ่ง ผมเคารพนับถือวิธีเลือกกลุ่มธุรกิจที่ท่านจะลงทุนอย่างสูง
ท่านแนะว่า
ผมจะไม่เลือกกิจการ
ที่ทำเงินจากการ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
เป็นอันขาด!
• ผมคิดว่าท่านพยายามเตือนว่า
ต่อใหธุรกิจนั้น
เจริญรุ่งเรือง
ต่อให้คุณขายหุ้นได้
Capital gains
มาเยอะ
เมื่อ
ตายไป
เงินพวกนั้น
ก็เอาไปด้วยไม่ได้
ในทางตรงกันข้าม
เศษบาป
ที่มีส่วนส่งเสริม
การฆ่านั้น
มันจะหนักเบา
เพียงใด
มิอาจรู้ได้จาก
รายงานผลประกอบการ
ของกิจการนั้นๆ!
ไม่ใช่คนธัมมะธัมโม
แค่คิดถึงเปลวเพลิงแห่งไฟนรก ผมว่ามันคงร้อนเป็นหลายล้านเท่าของอุณหภูมิบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์!
1
โฆษณา