คำถาม

คิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า "ประวัติศาสตร์ย่อมเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากพบหลักฐานใหม่ๆในอนาคต" ท่านใดเคยมีประสบการณ์ที่ตรงกับคำกล่าวนี้บ้างหรือไม่?
2 เม.ย. เวลา 10:12 • ประวัติศาสตร์ • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)