พุทธวจนะเรื่องมากน้อย,ความยาวนานและความยากง่าย

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
8 ตอน
ความยาวนาน และโอกาสยากง่ายต่างๆนั้น พระตถาคตได้ยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เราท่านได้มองเห็น หรือเกิดมโนภาพใคร่ครวญได้อย่างลึกซึ้ง ในหมวดนี้บันทึกพระสูตรและสัจจะความจริงที่พระองค์สอน
8 ตอน