พุทธวจนะเรื่องมากน้อย,ความยาวนานและความยากง่าย

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
8 ตอน
ความยาวนาน และโอกาสยากง่ายต่างๆนั้น พระตถาคตได้ยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เราท่านได้มองเห็น หรือเกิดมโนภาพใคร่ครวญได้อย่างลึกซึ้ง ในหมวดนี้บันทึกพระสูตรและสัจจะความจริงที่พระองค์สอน
1.6K รับชม
8 ตอน