สาธยายธรรม

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
4 ตอน
การฟังเนืองๆ การสวดสัทธรรม ซึ่งเป็นคำตรัสตรงของพระตถาคต ส่วนที่ไม่มีผู้อื่นแต่งเติมมา นอกจากคำของพระองค์ ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
4 ตอน