Blockdit Logo (Mobile)

พัฒนาตนเองก่อน

อัปเดตล่าสุด 11 พ.ย. 2019 เวลา 17:26
2 ตอน
แก้ภายในออกสู่ภายนอก คือ ทำใจให้ดีแข็งแรงก่อนแล้วขยายวงออกไปสู่พฤติกรรม
2 ตอน