💌 จ ด ห ม า ย จ า ก เ พื่ อ น 💌

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
1 ตอน
จดหมาย .. สื่อกลางรูปแบบหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวสู่กันและกัน ความรู้สึกนึกคิด ความห่วงหาอาทร ถูกส่งมาพร้อมกับตัวอักษรเหล่านั้น ...
1 ตอน