14 ส.ค. 2019 เวลา 18:41Education

มาทำความเข้าใจเรื่อง "อุปกรณ์" กัน .. อยากรู้ว่าทางกฎหมายคืออะไร .. ตามมาครับ

📝 "อุปกรณ์" หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น

 

☑ ปพพ.มาตรา 147 ว.แรก

📝 หลักเกณฑ์ ของคำว่า "อุปกรณ์" แบบง่ายๆ

 

1. เป็นสังหาริมทรัพย์

 

2. เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ประธานเป็นอาจิณ (คือ บ่อยๆ เสมอๆ เป็นประจำ) ➡ เพื่อประโยชน์ต่อทรัพย์ประธาน ในการ

 

🔹 จัด

🔹ดูแล

🔹ใช้สอย

🔹รักษา

 

ซึ่งทรัพย์ประธานนั้น

 

3. เจ้าของทรัพย์ได้นำเข้ามาสู่ทรัพย์ประธาน โดยการ

 

🔹ติด

🔹ปรับเข้า

🔹ทำโดยประการอื่น

 

โดยเป็นของใช้ประกอบทรัพย์ประธานนั้น

📝 ตัวอย่างของ "อุปกรณ์"

 

- กล่องใส่แว่นตา

- ปกหนังสือ

- ซองมือถือ

- เครื่องเสียงรถ

- แอร์บ้าน

- โคมไฟระย้าหรือแชนเดอเลียร์ ฯลฯ

🚩 Remark การพิจารณาเรื่องอุปกรณ์ ➡ ต้องดูทรัพย์ประธานหลักก่อน (รวมถึงตอนโอนทรัพย์ประธานไป)

📝 อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นการชั่วคราวก็ยังไม่ขาดการเป็นอุปกรณ์ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น

 

☑ ปพพ.มาตรา 147 ว.2

เช่น ให้ผู้อื่นยืมอุปกรณ์ไป

📝 อุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็นประธาน เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

☑ ปพพ.มาตรา 147 ว.ท้าย

📝 บทสรุปองค์ประกอบสำคัญของ "อุปกรณ์"

 

🔸 อุปกรณ์ ➡ ต้องมีทรัพย์ที่เป็นประธาน

🔸 อุปกรณ์ ➡ ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์

🔸 อุปกรณ์ ➡ ต้องไม่มีสภาพรวมกับทรัพย์ที่เป็นประธานจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้

🔸 อุปกรณ์ ➡ ต้องไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่เป็นประธานด้วยกัน หรือมีความสำคัญเท่ากัน

🔸 อุปกรณ์ ➡ ต้องเป็นทรัพย์ที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับทรัพย์ที่เป็นประธาน

🔸อุปกรณ์ ➡ ต้องเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ ** ข้อสังเกต มีหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ

- พิจารณาจากปกตินิยมเฉพาะถิ่น

- พิจารณาจากเจตนาของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน

🔸 อุปกรณ์ ➡ ต้องใช้ประจำเป็นอาจิณกับทรัพย์ที่เป็นประธาน เพื่อประโยชน์ในการจัด ดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน

👆👆 เรื่อง "อุปกรณ์" จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง "ส่วนควบ" อ่านเรื่องส่วนควบ เพิ่มเติมได้นะครับ