โพสต์


5 ม.ค. เวลา 13:02Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 35

ผลสูตรที่ ๑

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งโสดาปัตติผล

[๑๖๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้

มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน?

คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังสัทธรรม ๑ การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

จบ สูตรที่ ๕

ผลสูตรที่ ๒

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งสกทาคามิผล

[๑๖๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล ... .

จบ สูตรที่ ๖

ผลสูตรที่ ๓

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งอนาคามิผล

[๑๖๓๖] ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ... .

จบ สูตรที่ ๗

ผลสูตรที่ ๔

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งอรหัตผล

[๑๖๓๗] ... ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล ... .

จบ สูตรที่ ๘

ปฏิลาภสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการได้ปัญญา

[๑๖๓๘] ... ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา ... .

จบ สูตรที่ ๙

วุฒิสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการปัญญาเจริญ

[๑๖๓๙] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ... .

จบ สูตรที่ ๑๐

เวปุลลสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการปัญญาไพบูลย์

[๑๖๔๐] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา ... .

จบ สูตรที่ ๑๑

จบ สัปปัญญวรรคที่ ๖

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. สคาถกสูตร

๒. วัสสวุตถสูตร

๓. ธรรมทินนสูตร

๔. คิลายนสูตร

๕. ผลสูตรที่ ๑

๖. ผลสูตรที่ ๒

๗. ผลสูตรที่ ๓

๘. ผลสูตรที่ ๔

๙. ปฏิลาภสูตร

๑๐. วุฒิสูตร

อันข้อความเหล่านี้ได้มีการตัดต่อไปบางส่วน หากผิดพลาดประการใด ขออโหสิกรรมด้วย เพื่อให้ผลบุญนี้เป็นทางสู่พระนิพพานสาธุ

5 ม.ค. เวลา 13:48
1
ว. วัชร
สุขในธรรมครับ
5 ม.ค. เวลา 13:49
1
5 ม.ค. เวลา 13:50
1