โพสต์


6 ม.ค. เวลา 12:21Lifestyle

พระโสดาบัน

ผู้ไม่ตกนรก 36

บทนี้เป็นบทสุดท้ายของ โสตาปัตติสังยุตต์ ก่อนจะขึ้นบท สัจจสังยุตต์ ผมเองต้องขอตัวเพื่อเรียบเรียงบทโสตาปัตติสังยุตต์ ให้ได้เป็นบทความก่อน เพื่อความเข้าใจของผมเองและเผยแพร่ต่อไป อาจต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงนาน ขออภัยที่อาจต้องหายไปซักระยะ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาศึกษาทักทาย และให้คำแนะนำ ขอบคุณครับ

มหาปัญญวรรคที่ ๗

มหาปัญญสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการมีปัญญามาก

[๑๖๔๑] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ... .

จบ สูตรที่ ๑

ปุถุปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาแน่นหนา

[๑๖๔๒] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา ... .

จบ สูตรที่ ๒

วิปุลลปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาไพบูลย์

[๑๖๔๓] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ ... .

จบ สูตรที่ ๓

คัมภีรปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาลึกซึ้ง

[๑๖๔๔] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง ... .

จบ สูตรที่ ๔

อัปปมัตตปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาหาประมาณมิได้

[๑๖๔๕] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้ ... .

จบ สูตรที่ ๕

ภูริปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาดังแผ่นดิน

[๑๖๔๖] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน ... .

จบ สูตรที่ ๖

พาหุลปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญามาก

[๑๖๔๗] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก ... .

จบ สูตรที่ ๗

สีฆปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาเร็ว

[๑๖๔๘] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว ... .

จบ สูตรที่ ๘

ลหุปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาเบา

[๑๖๔๙] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา ... .

จบ สูตรที่ ๙

หาสปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาร่าเริง

[๑๖๕๐] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง ... .

จบ สูตรที่ ๑๐

ชวนปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาไว

[๑๖๕๑] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว ... .

จบ สูตรที่ ๑๑

ติกขปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญากล้า

[๑๖๕๒] ... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมกล้า ... .

จบ สูตรที่ ๑๒

นิพเพธิกปัญญสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการมีปัญญาชำแรกกิเลส

[๑๖๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลส ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน?

คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังสัทธรรม ๑ การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลส.

จบ สูตรที่ ๑๓

จบ มหาปัญญวรรคที่ ๗

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. มหาปัญญสูตร

๒. ปุถุปัญญสูตร

๓. วิปุลลปัญญสูตร

๔. คัมภีรปัญญสูตร

๕. อัปปมัตตปัญญสูตร

๖. ภูริปัญญสูตร

๗. พาหุลปัญญสูตร

๘. สีฆปัญญสูตร

๙. ลหุปัญญสูตร

๑๐. หาสปัญญสูตร

๑๑. ชวนปัญญสูตร

๑๒. ติกขปัญญสูตร

๑๓. นิพเพธิกปัญญสูตร.

อันข้อความเหล่านี้ได้มีการตัดต่อไปบางส่วน หากผิดพลาดประการใด ขออโหสิกรรมด้วย เพื่อให้ผลบุญนี้เป็นทางสู่พระนิพพานสาธุ

คุยไปเรื่อย
แวะมาติดตามนะครับ
25 ก.พ. เวลา 13:27
1
ว. วัชร
ขอบคุณ สุขในธรรมครับ
25 ก.พ. เวลา 13:28
1
คุยไปเรื่อย
สาธุครับ
25 ก.พ. เวลา 13:30
1
J A R I N
ติดตามธรรมนะคะ^^
5 ก.พ. เวลา 14:00
1
ว. วัชร
ยินดีครับ สุขในธรรมครับ ช่วงนี้ยังไม่ได้อัปเพจนะครับ คงได้แต่อ่านจากที่เคยโพสไว้ก่อนนี้ สุขในธรรมครับ
5 ก.พ. เวลา 14:02
1
อานนท์
🙏สาธุในธรรมครับ🙏 ติดตามนะครับ
18 ม.ค. เวลา 13:20
1
ว. วัชร
สุขในธรรมครับ
18 ม.ค. เวลา 13:44
1
🔺นก ไดโนสคูล
ไม่คบพาล คบบัณฑิต พี่คือมิตรที่ดีคนหนึ่งในสังคมนี้ 🙏💖💖💖
7 ม.ค. เวลา 07:54
1
ว. วัชร
สาธุ
7 ม.ค. เวลา 08:07
1
6 ม.ค. เวลา 13:01
1
ว. วัชร
สุขในธรรมครับ
6 ม.ค. เวลา 13:02
1
6 ม.ค. เวลา 13:07
1
ว. วัชร
ยินดีครับ
6 ม.ค. เวลา 13:07
1
เทวฤทธิ์ ศรีชัยพล
สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
6 ม.ค. เวลา 12:28
1
ว. วัชร
สุขในธรรมครับ
6 ม.ค. เวลา 12:28
1