Blockdit Logo (Mobile)
จอมพลถนอม กิตติขจร
"นายกรัฐมนตรีที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทย"
Time x Biography
ผม The Time ขอเล่า...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้