พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร ?
คำตอบมีมากมาย ในที่นี่จะตอบว่าพระองค์ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก เป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อชาวโลกมากที่สุด
คนอื่นจะมีพระคุณต่อเราก็ให้ได้แค่ข้าวปลาอาหาร สิ่งของเงินทอง ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับชาวโลกคือ พระองค์ให้หนทางพ้นทุกข์ทุกระดับ นั่นคือ
ระดับ ๑ ความทุกข์ในชาตินี้
ทำอย่างไรถึงจะตั้งตัวได้ ถึงพร้อมด้วยปัจจัย ๔ นั่นคือความทุกข์โดยทั่วไปในภพชาติปัจจุบัน ยิ่งในยุค COVID-19 ผู้คนตกงานกันแบบไม่รู้ตัว เงินทองหายาก ค่าใช้จ่ายคงที่แต่รายได้ลดลง เราจะทำอย่างไรจึงจะอยู่รอดปลอดภัยจากโรคที่มองไม่เห็นและยังดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยดี
ระดับ ๒ ความทุกข์ในโลกหน้า
ทำอย่างไรจะไม่ตกไปในอบาย จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ ระดับนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญยิ่งกว่าในชาตินี้อีก ถ้าในชาตินี้เราลำบากแต่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศล บาปกรรมทั้งหลายไม่ทำเลย ละโลกแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้คุ้มกว่าคนที่อยู่บนโลกนี้มีฐานะเงินทองมั่งคั่ง แต่ว่าโกงได้เป็นโกง โกหกได้เป็นโกหก ยุ่งเกี่ยวอบายมุขทุกอย่าง
ทำอย่างนี้แล้วถึงชีวิตบนโลกนี้อาจจะพออยู่ได้ แต่ละโลกไปแล้วตกลงไปในอบาย ต้องรับทุกข์ที่ยาวนานกว่าเวลาบนโลกมนุษย์มากมายนัก เราต้องพ้นทุกข์ระดับที่ ๒ นี้ให้ได้ ถึงจะถือว่าใช้ได้
ระดับ ๓ การพ้นทุกข์อย่างยิ่ง
ถ้าตราบใดยังไม่พ้นทุกข์จนถึงที่สุดคือการปราบกิเลสให้หมดแล้วเข้าพระนิพพานตราบนั้นถือว่ายังไม่แน่นอน ชาตินี้ตั้งตัวได้สร้างบุญสร้างกุศลตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้า แต่พอหมดบุญก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เผลอไปทำบาปยังตกนรกได้อีก แต่เมื่อไรที่ตั้งใจปฏิบัติจนกระทั่งปราบกิเลสในตัวได้หมดแล้วเข้านิพพาน นั้นถึงจะแน่นอนว่าเราจะไม่กลับมาอยู่ในวงจรทุกข์ในวัฏสงสารนี้อีก
พระองค์สอนหลักธรรมให้เรารู้ว่า ทำอย่างไร เราจึงจะตั้งตัวได้ ตัวอย่างเช่น “อุอากะสะ” คือ ขยันหา ขยันเก็บ คบคนดีเป็นมิตร แล้วก็ใช้จ่ายพอสมตัว รู้จักประมาณในการจ่ายทรัพย์เพื่อการบริโภค
ทำอย่างไร เราจึงจะเป็นที่รักของทุกคน พระองค์สอนว่าให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน รู้จักแบ่งปัน ปิยวาจา เจรจาไพเราะอ่อนหวาน อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ และ สมานัตตา ประพฤติตนสมฐานะ ถ้าทำอย่างนี้ให้สม่ำเสมอเราจะเป็นที่รักของทุกคน
เห็นหรือไม่ว่า พระองค์ชี้ทางสว่างให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่แค่นั้น ยังสอนให้เรารู้จักสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ละโลกแล้วเราก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ปิดทางอบาย เปิดประตูสวรรค์
แล้วสอนหนทางพ้นทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานให้อีกด้วยว่า ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ถึงที่สุดแล้วจะปราบกิเลสในตัวได้หมดแล้วก็เข้าพระนิพพาน เราจะเห็นว่าพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ เพราะว่าให้ทางพ้นทุกข์กับเรา ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าและการพ้นทุกข์อย่างยิ่ง
มรรคมีองค์ ๘
เพราะเหตุนี้ เราจึงต้องศึกษาเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่จะฝึกฝนปฏิบัติตนไปตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปแล้วด้วยดี
เจริญพร
ความคิดเห็น
2 ก.ย. 2020 เวลา 05:28
พอดี
สาธุ ๆ ๆ
24 ส.ค. 2020 เวลา 14:15
เดือนฉาย อินทวงศ์
กราบสาธุเจ้าค่ะ
17 ส.ค. 2020 เวลา 10:38