• สำนักธรรมโชติธัมโมภิกขุ
  chothidhammobhikhu
  • 40
   โพสต์
  • 17
   ผู้ติดตาม
  • 225
   กำลังติดตาม
  • โชติธัมโม เพียงจุดประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าผู้มีตาดีมีธุลีในดวงตาน้อย จะเห็นธรรมได้ดังนี้ ธรรมะจากการปฏิบัตินี้บอกเล่าจากความรู้สึก จึงไม่สละสลวยเหมือนธรรมะจากปริยัติที่มีการเรียบเรียงไว้เป็นอย่างดี
  • สำนักธรรมโชติธัมโม บอกทางแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่กำลังเดินทางและยังหาทางออกอยู่
  • มหามกุฏราชวิทยาลัย