นิพพานัง สุขัง
dota2

0
Posts
67
Followers
203

Family
Lifestyle
Philosophy

ทาน ศีล ภาวนา และ หลักธรรมเป็นไปเพื่อนิพพานชาตินี้
1 ธ.ค. 2019 เวลา 14:56History

วิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง...ดูเพิ่มเติม

1 ธ.ค. 2019 เวลา 14:42History

ต่อให้มีเงิน..

กี่ร้อย กี่พันล้าน

มันก็ซื้อความสุข

ที่พระพุทธเจ้า.....ดูเพิ่มเติม

24 พ.ย. 2019 เวลา 23:32History

เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร?

โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง...ดูเพิ่มเติม

มุมสบาย
อยากเป็นกิเลส ไม่รู้สึกอยากก็มีสุขในใจ
24 พ.ย. 2019 เวลา 22:29History

🙏🙏🙏น้อมกราบพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

24 พ.ย. 2019 เวลา 15:47History

สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้ มีความสำคัญดังนี้

มรรคมีองค์ 8 เป็นไปเพื่อนิพพาน...ดูเพิ่มเติม

24 พ.ย. 2019 เวลา 15:38History

เป็นภาษาที่สละสลวย จนอยากนำมาให้เพื่อนธรณ์อ่าน...อ่านต่อ

Just Read It แค่อ่านมันส์
บันทึกประวัติศาสตร์เลย
24 พ.ย. 2019 เวลา 10:15History

"... ดับทุกข์ ในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่อง

ไปสวรรค์ แต่เป็นเรื่องการมีชีวิตอยู่ อย่างไม่มี

สิ่งใดรบกวน คือ ไม่มีทุกข์ ..."...ดูเพิ่มเติม

24 พ.ย. 2019 เวลา 09:47History

- ตั้งใจทำดี ต้องดี

- พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)...ดูเพิ่มเติม

24 พ.ย. 2019 เวลา 09:09History

สุญโญ สัพโพ มันเป็นของว่าง มันไม่ได้เป็นของผู้ใด

เราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ ไม่เข้าใจ

ในสังขารอันนี้ จึงคิดว่า ‘ของเรา - ของเขา’

เกิดอุปาทานขึ้นมา เมื่อเกิดอุปาทานก็เข้าไปยึดภพ...ดูเพิ่มเติม

© 2019 Blockdit
Get the app