ALL News

 • ธุรกิจ
 • ข่าว
 • การเมือง
 • 72
 • 259
  โพสต์
 • 3K
  ผู้ติดตาม
 • นำเสนอ ข่าวสาร บทความ ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การเมืองของต่างประเทศเป็นหลัก
 • สร้างเพจเมื่อ 24 มิ.ย. 2022
 • หนักมาจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ ขอคั่นจังหวะ เบาๆ ฟังเพลง สระของภาษาไทลื้อ และช่วยกันรักษาภาษาไทลื้อกันนะครับ เพราะเป็นรากเหง้าของภาษาไทยเรา และ เพื่ออนุรักษ์เผยแผ่วัฒนธรรมของชาวไทลื้อสืบต่อไป
  เดิมชนเผ่าไทลื้อ ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน มีเมืองเชียงร...
  • 10