cover

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี

  • 0
  • 5
    โพสต์
  • 4
    ผู้ติดตาม
  • ดำเนินวิสาหกิจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่แบบบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านการเกษตร แปลงเพาะเลี้ยงเห็ดปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ศูนย์ศึกษาเรียนรู้
  • สร้างเพจเมื่อ 22 มิ.ย. 2023