cover

โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้ง

  • 0
  • 7
    โพสต์
  • 2
    ผู้ติดตาม
  • ฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย บริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์กินซาก (Scavenger)
  • สร้างเพจเมื่อ 23 ม.ค. 2024