move on เป็น สปริง

perapats
  • ทำงานเป็นวิศวกรและศึกษาเรื่องการบริหารการลงทุน แต่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เพราะทำให้เข้าใจปัจจุบันได้ดีขึ้น.