มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความคิดเห็น “การบินไทย” ควรหรือไม่ควร “อุ้ม”
พิจารณา
1 ปัญหาการจักการในองค์กร “ที่ไม่มีเอกภาพ”
2 ปัญหาของสหภาพ
3 ความสามารถในการหารายได้
ทั้งหลายทั้งมวล
อยู่ที่ “คน” เท่านั้น