มีบัญชีอยู่แล้ว?
วิกฤตการบินไทย
ทิศทาง เดินทางเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
พรบ ล้มละลาย
ความเป็นไปได้ที่จะ
1. ลดทุน เพื่อที่จะทำให้การขาดทุนลดลง
2. แปลงหนี้ เป็นทุน เพื่อหยุดการไหลออกของกระแสเงินสด
3. เพิ่มทุน เพื่อทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น
4. หยุดจ่ายดอกเบี้ย เพื่อให้มีกระแสเงินสดมากขึ้น สำหรับ
การดำเนินธุรกิจ