25 ก.ย. 2020 เวลา 23:00
ธรรมภาษิตสอนใจ
“จงเอาสติตามรักษาจิตของตน”
1
แท้จริงแล้วสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก
แต่เกิดจากการกระทบกันของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ปัจจัยภายนอกเป็นเพียงตัวแปร ปัจจัยภายในได้แก่สติ คือสาเหตุใหญ่
ถ้าสติไม่แข็งแรง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เป็นใครมาจากไหน ก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้น
เมื่อสติแข็งแรงย่อมเห็นกระบวนการทำงานของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เมื่อเห็นกระบวนการดังกล่าว จิตย่อมไม่เสวยอารมณ์อันเป็นต้นเหตุของสุขทุกข์ สุขทุกข์จึงถูกปรับสมดุลให้อยู่ในภาวะเป็นกลาง
สิ่งนี้เรียกว่า...ความเบิกบาน
โฆษณา