#ให้มีสัตย์มีศีลอย่าพากันประมาท
"..นี้หละคนมีสัจจะมีศีล คนซื่อสัตย์ สุจริตสร้างจิตดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ถ้าจิตดวงนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วอะไรดีหมด
บรรดาพี่น้องทั้งหลาย จากนั้นคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ เลิศเลอ องค์ไหนเถอะ..ที่ถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้ว หลวงปู่ฝั้นก็ดี อย่าลืมพุทโธน่ะ ใครก็ใครเถอะองค์ไหน พากันเห็นแล้ว คุณค่าอันนี้เลิศเลอ พวกเรานี้มันอำนาจความโลภ ความขี้เกียจ มักง่ายครอบครองอยู่ มองไม่เห็นตัวนั้นพุทธะตัวจริง
นี้แหละ..จึงเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลาย อย่าพากันประมาทชีวิตนี้เอาแน่นอนไม่ได้ สมบัติก็ไม่ให้ประมาทน่ะ เอ้าอยากได้หามาอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมสุรุ่ยสุร่ายจนเกินไป อันนี้มันทำชีวิตให้เราอับเฉา ถ้าอับเฉาลงไปแล้วใครจะไปพึ่งใคร คนอื่นเขาก็ดูแคลน
ท่านจึงว่า..อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั้น ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทานอาหารก็ไม่มีใครทานแทนให้ได้น่ะ ทานพริกเองก็เผ็ดเองน่ะนั้น พากันสวด
ใครทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจักเป็นทายาท รับผลของกรรมนั้นไป นั้น..พากันคิดแก้ไขตัวเอง โอ้ยทำมามากแล้ว อันนั้นอย่าไปคำนึงมันผ่านมาแล้ว ตั้งตัวในปัจจุบัน ตั้งให้อยู่ในสัจจะในศีล เป็นคนจริงซื่อสัตย์สุจริต.."
หลวงปู่ปรีดา ( ทุย ) ฉันทกโร
Cr:โอวาทธรรม พ่อแม่ครูบาอาจารย์
  • 24
โฆษณา