มีบัญชีอยู่แล้ว?
เปลี่ยน mindset
โครงการ โคกหนองนา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน เริ่มต้นด้วยหลักสูตร ฝึกอบรมแนวคิดกสิกรรมธรรมชาติ ใช้เวลา 5 วัน องค์ประกอบหลักสูตรมีความเข้มข้น ผมก็ไปผ่านหลักสูตรนี้ มาแล้ว เช่นกัน ตื่นตี 5 เข้าเรียน 6 โมงเช้า เลิกเรียน เวลา 21.00 น.ทุกวัน
เปลี่ยน mindset เปลี่ยนชีวิต
องค์ประกอบของหลักสูตร สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคสมัยใหม่ กล่าวคือ มีภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ ผสมผสาน การเรียนรู้ไปด้วยลงมือทำไปด้วยนี่เอง ที่จะทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิด เข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ลงมือจริง ๆ เช่น การออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดล หากฟังบรรยายอย่างเดียวมองไม่เห็นภาพ แต่เมื่อได้ลงมือทำนั่นล่ะ ถึงได้เข้าใจ จริง ๆ
ผมตีความหมายว่า กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการเปลี่ยน mindset หรือระบบวิธีคิดของคนที่เข้าร่วมหลักสูตร ถ้าคนไม่เปลี่ยนความคิด ก็ยากนักที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ไปสู่แบบแผนใหม่ ๆ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว คือคำตอบจริงหรือ
Carol Dweck จำแนก mindset เป็น 2 แบบ ดังภาพที่ปรากฎ
Fixed mindset คือแนวคิดการยึดติดกับกรอบเดิม ๆ หรือการไม่เปิดรับยอมรับสิ่งใหม่ ๆ และเป็นความเขื่อที่ว่าคนเราไม่สามารถพัฒนาตนเองได้
Growth mindset คือ แนวคิด ของการพัฒนาอยากเรียนรู้ หรืออยากปรับตัว การยอมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต จิตใจรุกรบสู้ไม่ถอย มีความท้าทาย เชื่อมั่นในศักยภาพของคนเอง ว่าสามารถพัฒนาได้
กลับมาที่ งานโคกหนองนาโมเดล สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ ผมถือว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในพื้นที่ของตนเอง เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของครัวเรือนทั้งประเทศมากกว่า 2 หมื่นครัวเรือน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่
เปลี่ยนจากวิถีการผลิตแบบเดิม วิธีจัดการแบบเดิม มาสู่วิถีใหม่ ๆ เปลี่ยนจากเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมาสู่ วิถีการผลิตแบบองค์รวม แบบเกษตรผสมผสาน ที่มีการปลูกทุกอย่างบนแปลงของตนเอง เปลี่ยนจากเกษตรเคมี มาสู่เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ในท้ายที่สุด เปลี่ยนจากทำงานคนเดียวมาสู่ การมีเพื่อนมีเครือข่าย มีคนที่คิดแบบเดียวกันทำแบบเดียวกัน
เปลี่ยนจากพื้นที่เล็ก ๆ ทำจากพื้นที่เล็ก ๆ ครัวเรือนละ 1 ไร่บ้าง 3 ไร่ บ้าง ถ้าเกิดความสำเร็จเกิดความมั่นใจ แล้ว ค่อยขยายผลกัน ต่อไป
ผมเชื่อมั่นว่า นี่คือการขยับตัว ที่น่าสนใจ อีกครั้งหนึ่งของ พวกเราชาวพัฒนาชุมชน เปลี่ยน mindset เปลี่ยนชีวิต เล็กเปลี่ยนโลก พัฒนาชุมชนร่วมเปลี่ยนโลกครั้งสำคัญ ครั้งนี้ด้วย
#สรรณ์ทัศนะ
#พัฒนาการอำเภอพลัดถิ่น